فیلم

VW-Notchback

VW Classic T۳ Camper

VW Classic Beetle Powered ۲۲۷۶cc

سرعت بر حسب مایل بر ساعت است.

همایش روز فولکس واگن در ایران ۱۳۹۵

جشن روز فولکس واگن ایران ۱۳۹۴

فیلم پخش شده در اخبار شبکه سوم سیما از مراسم جشن روز فولکس واگن ایران ۰۱-۰۳-۱۳۹۴